CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 108 młodych kobiet do 29 roku życia pozostających bez pracy i zamieszkujących w powiecie głogowskim, polkowickim lub lubińskim.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

powiaty głogowski, polkowicki i lubiński

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.01.2017 r. – 30.06.2018 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

1 811 430,72 zł

DLA KOGO?

Projekt skierowany jest wyłącznie do młodych kobiet w wieku 15-29 lat z tzw. kategorii NEET pozostających bez zatrudnienia.
Zgodnie z zapisami PO WER osoba z kategorii NEET jest to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

1.

nie pracuje

2.

nie kształci się

(tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

3.

nie szkoli się

(tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) oraz która w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie szkoliła się ze środków publicznych.

Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności (ale nie tylko) do trzech grup priorytetowych:

osób bezrobotnych niezarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy

w tym długotrwale bezrobotnych (w przypadku osób poniżej 25 roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku osób powyżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)

osób biernych zawodowo

tj. osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego)

osób niepełnosprawnych

(osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia).

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU – łącznie ok. 13.965 zł / uczestnika

W ramach projektu realizowane są następujące usługi i instrumenty rynku pracy: 

INYDWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE w oparciu o identyfikację potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia – w wyniku której zostanie dokonana analiza kompetencji i możliwości rozwoju zawodowego; każdej Uczestniczce doradca zawodowy sporządzi Indywidualny Plan Działania.

 • Wsparcie w wysokości ok. 740 zł / Uczestnika

PROFESJONALNE SZKOLENIA ZAWODOWE – indywidualnie dopasowane do Uczestniczki i oczekiwań rynku pracy. W okresie szkoleń Uczestniczka otrzyma stypendium szkoleniowe, posiłki.

 • Wsparcie w wysokości ok. 4.385 zł / Uczestnika

STAŻE – zgodnie z kierunkiem ukończonego szkolenia. W okresie 5-miesięcznych staży Uczestniczka nabędzie umiejętności i doświadczenia zawodowego, otrzyma też stypendium stażowe w wysokości ok 1.100,00 zł

 • Wsparcie w wysokości ok. 7.525 zł / Uczestnika

POŚREDNICTWO PRACY – każda Uczestniczka otrzyma 4 oferty pracy.

 • Wsparcie w wysokości ok. 1.315 zł / Uczestnika

DODATKOWE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • asystent dla os. niepełnosprawnej 
 • środki na zasiedlenie 
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne 
 • poczęstunek podczas zajęć 
 • ubezpieczenie NNW

Uczestniczki nie ponoszą żadnych opłat związanych z udziałem w projekcie. 

Uwaga!

Ze wsparcia nie mogą skorzystać następujące grup: 

 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej
 • matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)
 • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu)
 • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu
 • matki przebywające w domach samotnej matki
 • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu)