Kobieto, to twój czas na staż! Blisko 2 mln na aktywizację młodych kobiet

6 lutego 2017
Kobieto, to twój czas na staż! Blisko 2 mln na aktywizację młodych kobiet

Z początkiem roku rozpoczyna się cały szereg nowych przedsięwzięć. W ten noworoczny start wpisują się również działania w ramach projektów unijnych. Na terenie powiatu głogowskiego, polkowickiego i lubińskiego ruszył właśnie projekt „Kierunek Praca” oferujący wsparcie dla niepracujących kobiet w wieku 18-29 lat. Jest to jedna z najlepszych ofert aktywizacji na tym terenie w nowej perspektywie finansowania unijnego. 108 młodych kobiet, otrzyma doradztwo zawodowe, profesjonalne szkolenie zawodowe oraz płatny staż. Po projekcie dostaną także dopasowane oferty pracy. Całe wsparcie to ponad 13.500 zł na jedną uczestniczkę. Oprócz młodych pracownic skorzystają także lokalni pracodawcy. To właśnie ich potrzeby zdeterminują rekrutację. Jak skorzystać ze wsparcia?

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych kobiet do 29 roku życia pozostających bez pracy i zamieszkujących w powiecie głogowskim, polkowickim lub lubińskim. Na ten cel realizatorzy wydadzą w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r. kwotę 1.811.430,72 zł. Ma to zapewnić młodym osobom profesjonalne wsparcie odpowiadające na specyficzne problemy i potrzeby powodujących ich oddalenie lub wykluczenie z rynku pracy. W ramach działań projektowych, uczestniczki skorzystają z szeregu form wsparcia, mających doprowadzić do wzrostu zdolności do podjęcia zatrudnienia.

Po spotkaniu z doradcą zawodowym, który udzieli uczestniczkom indywidualnego poradnictwa zawodowego i pomoże utworzyć Indywidualny Plan Działania, uczestniczki projektu wezmą udział w profesjonalnym szkoleniu zawodowym zgodnym z predyspozycjami zawodowymi. Szkolenie związane będzie z zawodami deficytowymi w naszym regionie. Szkolenie wraz z egzaminami poświadczającymi nabycie nowych umiejętności jest całkowicie dofinansowane z funduszy unijnych. Uczestniczki dodatkowo oprócz materiałach szkoleniowych, ubezpieczenia NW oraz pokrycia kosztów posiłków podczas szkolenia, otrzymywać będą także stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 6,50 zł za każdą godzinę szkoleniową. Całe szkolenie trwać będzie ok 160 godzin w okresie ok 5-6 tygodni.

Po osiągnięciu odpowiednich kwalifikacji uczestniczki zostaną skierowane następnie na 5-miesięczne płatne staże do konkretnych pracodawców. Pozwoli to nabyć młodym kobietom odpowiednie umiejętności praktyczne w obszarze szkoleń jakie odbyły, a także dać im pewność siebie i wiedzę pozwalającą pełnić stanowisko w danym zawodzie na równi z innymi pracownikami. W tym okresie otrzymywać będą stypendium stażowe w wysokos ci 1.100 zł netto.

Po zakończeniu staży, pracodawcy będą decydować o zatrudnieniu nowych pracownic. W tym okresie ze strony kadry projektowej uczestniczki otrzymają kolejne wspracie na pośrednictwo pracy – każda Uczestniczka otrzyma różne oferty pracy.

Reasumując – w ramach projektu „Kierunek -> Praca” realizowane są następujące usługi i instrumenty rynku pracy:

 1. INYDWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE w oparciu o identyfikację potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia – w wyniku której zostanie dokonana analiza kompetencji i możliwości rozwoju zawodowego; każdej Uczestniczce doradca zawodowy sporządzi Indywidualny Plan Działania.
  • Wsparcie w wysokości ok. 740 zł / uczestnika
 2. POKRYCIE KOSZTÓW SZKOLENIA + EGZAMINU PRZYSZŁEGO PRACOWNIKA, (także osoby zgłaszającej się do pracodawcy w ramach samodzielnego poszukiwania pracy), a nie posiadającej kwalifikacji lub uprawnień do wykonywania zawodu. Koszt szkolenia na jednego uczestnika wynosi średnio 2000,00zł brutto
  • Wsparcie w wysokości ok. 4.385 zł / uczestnika
 3. ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW ZATRUDNIENIA NOWEGO PRACOWNIKA – pracodawca może zaoszczędzić ok. 7000,00 zł brutto – średnia wartość jednego 5-miesięcznego stażu. Stypendium stażowe w wysokości ok. 1.100,00 zł netto dla stażysty. Pokrycie kosztu wstępnych badań lekarza medycyny pracy, śr. 60,00zł
  • Wsparcie w wysokości ok. 7.525 zł / uczestnika
 4. POŚREDNICTWO PRACY – każda Uczestnik otrzyma min. 4 oferty pracy
  • Wsparcie w wysokości ok. 1.315 zł / uczestnika

Łączne wsparcie unijne dla jednej uczestniczki wynosi ok 13.500 zł. Z czego bezpośrednie finansowanie to stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 950 zł za półtoramiesięczne szkolenie oraz stypendium stażowe w wysokości ok 5.500 zł za 5-miesięczny staż. Pozostałe kwoty to koszty realizacji szkolenia zawodowego i koszty doradztwa zawodowego, kosztów pracowniczych podczas stażu oraz pośrednictwa pracy.

DODATKOWE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • asystent dla os. niepełnosprawnej
 • środki na zasiedlenie
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 • poczęstunek podczas zajęć
 • ubezpieczenie NNW

Uczestniczki nie ponoszą żadnych opłat związanych z udziałem w projekcie.

Terminy REKRUTACJI:

 • edycja I – styczeń/luty 2017
 • edycja II – maj/czerwiec 2017
 • edycja III – wrzesień/październik 2017

Dla kogo?

Projekt skierowany jest wyłącznie do młodych kobiet w wieku 15-29 lat z tzw. kategorii NEET pozostających bez zatrudnienia. Zgodnie z zapisami PO WER osoba z kategorii NEET jest to osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracuje,
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) oraz która w okresie 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie szkoliła się ze środków publicznych.

Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności (ale nie tylko) do trzech grup priorytetowych:

 • osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym długotrwale bezrobotnych (w przypadku osób poniżej 25 roku życia osobami długotrwale bezrobotnymi są osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, natomiast w przypadku osób powyżej 25 roku życia – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
 • biernych zawodowo tj. osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego)
 • osób niepełnosprawnych (osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia).

Uwaga! Ze wsparcia nie mogą skorzystać następujące grup:

 • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe, wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej
 • matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)
 • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu)
 • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu
 • matki przebywające w domach samotnej matki
 • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu)

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać tu:

Biuro Projektu „Kierunek Praca” w Głogowie:
Plac Konstytucji 3 Maja 1 pokój 211 (II piętro hotel Qubus), 67-200 Głogów

 • Dominika Błaszczyk // Koordyantorka / Specjalistka ds. funduszy europejskich
  +48 515 832 668 d.blaszczyk@biuroprojektu.eu
 • Roman Burczak // Specjalista ds. funduszy europejskich
  +48 797 598 301 r.burczak@biuroprojektu.eu
 • Mariusz Kardynał // Specjalista ds. funduszy europejskich
  +48 515 840 623 m.kardynal@biuroprojektu.eu
 • Martyna Łabyk // Specjalistka ds. funduszy europejskich
  +48 797 597 966 m.labyk@biuroprojektu.eu
 • Łukasz Zygiel // Specjalista ds. funduszy europejskich
  +48 797 604 585 l.zygiel@biuroprojektu.eu

Informacje dostępne także na www.Dolnoslaskie.info.pl i www.kierunekpraca.biuroprojektu.eu

Źródłem tego intratnego wsparcia unijnego są Centrum Edukacji AC-EXPERT oraz SJO EVERGREEN SZKOLENIA – partnerzy realizujący projekt „Kierunek -> Praca” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.