Rozeznanie cenowe na dostawę cateringu dla uczestniczek szkoleń

12 lutego 2018

Przedmiotem rozeznania rynku jest realizacja usługi cateringowej/ serwis kawowy podczas prowadzonych
szkoleń Doradca Klienta z kursem komputerowym dla jednej grupy Uczestniczek biorących udział w projekcie

Kierunek->Praca”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.01.02.01-02-0130/16.

Dokumenty: