Rozeznanie rynku na wynajem sali szkoleniowej w projekcie „Kierunek->Praca”

17 sierpnia 2017

Rozeznanie rynku na wynajem sali szkoleniowej w projekcie „Kierunek->Praca

W związku z realizacją projektu „Kierunek->Praca” zwracamy się do Państwa z prośbą o wycenę zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara z siedzibą w Obornikach (64-600), ul. Ignacego
Paderewskiego 4, NIP: 7871783724,

Biuro Projektu: Plac Konstytucji 3 Maja 1, pok. 211 (II p. hotel Qubus), 67-200 Głogów

PRZEDMIOT ROZEZNANIA

Przedmiotem rozeznania rynku jest wynajem sali szkoleniowej w celu przeprowadzenia szkolenia Pracownik administracyjno – biurowy z kursem komputerowym dla jednej grupy Uczestniczek biorących udział w projekcie „Kierunek->Praca”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.01.02.01-02-0130/16.

Szczegóły rozeznania:

Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu ustalenia ceny rynkowej wynajmu sali szkoleniowej (do 12 osób) w powiecie lubińskim, m. Lubin

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV: 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Wymagania:

 1. Sala powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane
  pomieszczeniom, w których organizowane są szkolenia.
 2. Sala powinna być wyposażona w meble tj. stoły oraz krzesła w liczbie dostosowanej do wielkości grupy (do 12 uczestników oraz trener).
 3. Wykonawca zapewni oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę w zależności od pory roku, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem
 4. W sali zapewniony będzie łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz).
 5. Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość oznakowania i oplakatowania
  pomieszczeń, w których będą prowadzone zajęcia.
 6. Sala powinna być zamykana, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania osób nie biorących udziału w szkoleniu.
 7. Sale powinny znajdować się w budynku zlokalizowanym w miejscu łatwo dostępnym dla osób
  dojeżdżających na szkolenie środkami komunikacji publicznej.
 8. W przypadku obecności osób z niepełnosprawnością Wynajmujący zapewni dostęp do sali oraz sanitariatów spełniających wymagania dostępu do osób z niepełnosprawnością (brak barier
  architektonicznych).
 9. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w wynajmowanych pomieszczeniach przez wszystkie dni najmu tj. sprzątania sali po każdym dniu pracy.

Wyposażenie sali:

Sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzenie szkolenia:  projektor multimedialny, ekran lub biała (bardzo jasna) ściana, łącze internetowe (stałe wi-fi); zestaw komputerowy dla każdego  uczestnika szkolenia;

Inne  dodatkowe  elementy:  flipchart i flamastry (uzupełniane w razie potrzeby), miejsce umożliwiające przygotowanie serwisu kawowego, co najmniej 2 oddzielne stoliki.

MIEJSCE REALIZACJI: powiat lubiński, m. Lubin

TERMIN REALIZACJI: szacunkowy termin realizacji to 28 sierpnia 2017 – 31 września 2017

Dokładne terminy i określenie docelowej liczby godzin na wynajem sali będzie możliwe po zakończeniu procedury wyboru Wykonawcy usługi szkoleniowej.

DOSTĘPNOŚĆ

Wykonawca powinien zapewnić dostępność sali na szkolenia od poniedziałku do soboty  w godzinach 8.00-17.00. Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu dostępność sali na 15 minut przed i 15 po spotkaniach

Informacja ma na celu oszacowanie ceny rynkowej wynajmu sali.

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERTY

Wykonawca powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego rozeznania rynku. Ofertę należy dostarczyć do dnia 24.08.2017r. osobiście lub przesłać na adres mailowy m.labyk@biuroprojektu.eu lub pocztą na adres:

 • Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara
  Biuro Projektu: Plac Konstytucji 3 Maja 1, pok. 211 (II p. hotel Qubus), 67-200 Głogów

Dodatkowych informacji udziela:

 • Martyna Łabyk // e-mail: m.labyk@biuroprojektu.eu

Załączniki:

 1. Rozeznanie-rynku-wynajem-sali szkoleniowej-ed-II-Lubin