Rozeznanie rynku na wynajem sali szkoleniowej w projekcie „Kierunek->Praca”, edycja II (Głogów)

28 lipca 2017

W związku z realizacją projektu „Kierunek->Praca” oraz zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami zwracamy się do Państwa z prośbą o wycenę zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY
Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara z siedzibą w Obornikach (64-600), ul. I. Paderewskiego 4, NIP: 7871783724.
Biuro Projektu: Plac Konstytucji 3 Maja 1, pok. 211 (II p. hotel Qubus), 67-200 Głogów

PRZEDMIOT ROZEZNANIA
Przedmiotem rozeznania rynku jest wynajem sali na potrzeby indywidualnych spotkań z doradcą
zawodowym oraz indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy w ramach projektu „Kierunek->Praca” nr POWR.01.02.01-02-0130/16. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuro Projektu: Plac Konstytucji 3 Maja 1, pok. 211 (II p. hotel Qubus), 67-200 Głogów

Dodatkowych informacji udziela:

  • Dominika Błaszczyk – e-mail: d.blaszczyk@biuroprojektu.eu

Załączniki: