Rozeznanie rynku na wynajem sali szkoleniowej

16 listopada 2017

Przedmiotem rozeznania rynku jest wynajem sali na potrzeby indywidualnych spotkań
z doradcą zawodowym oraz indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy
w ramach projektu „Kierunek->Praca” nr POWR.01.02.01-02-0130/16.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy
na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty: