Rozeznanie rynku na wynajem sali szkoleniowej

12 lutego 2018

Przedmiotem rozeznania rynku jest wynajem sali szkoleniowej w celu przeprowadzenia szkolenia
Doradca Klienta z kursem komputerowym dla jednej grupy Uczestniczek biorących udział w projekcie

Kierunek->Praca”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie

Dokumenty: