Rozeznanie rynku na wynajem sali szkoleniowej w projekcie „Kierunek->Praca”

4 kwietnia 2017

W związku z realizacją projektu „Kierunek->Praca” oraz z zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami zwracamy się do Państwa z prośbą o wycenę zamówienia.

ZAMAWIAJĄCY

Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara z siedzibą w Obornikach (64-600),
ul. Ignacego Paderewskiego 4, NIP: 7871783724, e-mail: biuro@ac-expert.pl,
Biuro Projektu: Plac Konstytucji 3 Maja 1, pok. 211 (II p. hotel Qubus), 67-200 Głogów

PRZEDMIOT ROZEZNANIA

Przedmiotem rozeznania rynku jest wynajem sal szkoleniowych w celu przeprowadzenia szkoleń Pracownik administracyjno – biurowy z kursem komputerowym dla trzech grup Uczestniczek biorących udział w projekcie „Kierunek->Praca”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.01.02.01-02-0130/16.

Szczegóły rozeznania:

Zamawiający dokonuje rozeznania rynku w celu ustalenia ceny rynkowej:

 1. wynajmu sali szkoleniowej (do 9 osób) w powiecie lubińskim, m. Lubin
 2. wynajmu sali szkoleniowej (do 12 osób) w powiecie polkowickim, m. Polkowice
 3. wynajmu sali szkoleniowej (do18 osób) w powiecie głogowskim, m. Głogów

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV: 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Standard sali:

 1. Sala powinna spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy stawiane
  pomieszczeniom, w których organizowane są szkolenia;
 2. Sala powinna być wyposażona w nieuszkodzone meble tj. stoły oraz krzesła w liczbie dostosowanej do wielkości grupy;
 3. Wykonawca zapewni w sali oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę
  w zależności od pory roku, wymianę powietrza, zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi
  warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem;
 4. Sala powinna posiadać bezpłatny dostęp do toalety;
 5. W sali powinien być łatwy dostęp do źródła prądu (gniazdka + przedłużacz);
 6. Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość oznakowania i oplakatowania
  pomieszczeń, w których będą prowadzone zajęcia;
 7. Sala powinna być zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania osób nie biorących udziału w szkoleniu;
 8. Sala powinna znajdować się w budynku zlokalizowanym w miejscu łatwo dostępnym dla osób
  dojeżdżających na szkolenie środkami komunikacji publicznej;
 9. W przypadku obecności osób z niepełnosprawnością Wynajmujący zapewni dostęp do sali oraz sanitariatów spełniających wymagania dostępu do osób z niepełnosprawnością (brak barier
  architektonicznych);
 10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w wynajmowanych pomieszczeniach przez wszystkie dni najmu tj. sprzątania sali po każdym dniu pracy.

Wyposażenie sali:

Sprzęt multimedialny niezbędny do przeprowadzenie szkolenia: projektor multimedialny, ekran lub biała (bardzo jasna) ściana, łącze internetowe (stałe wi-fi), zestaw komputerowy dla uczestnika szkolenia;

Inne  dodatkowe  elementy:  flipchart i flamastry (uzupełniane w razie potrzeby), miejsce umożliwiające przygotowanie serwisu kawowego, co najmniej 2 oddzielne stoliki.

MIEJSCE REALIZACJI: Głogów,  Lubin, Polkowice

TERMIN REALIZACJI: 13 kwiecień 2017 – 20 maj 2017

Dokładne terminy i określenie docelowej liczby godzin na wynajem sali będzie możliwe po zakończeniu procedury wyboru Wykonawcy usługi szkoleniowej. Wszystkie kwestie szczegółowe i zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą precyzować będzie umowa cywilno-prawna.

DOSTĘPNOŚĆ

Wykonawca powinien zapewnić dostępność sal na szkolenia od poniedziałku do soboty  w godzinach 8.00-17.00. Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu dostępność sali na 30 minut przed i 15 po spotkaniach

WARUNKI UDZIAŁU W ROZEZNANIU RYNKU:

 1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi dysponować lub zapewnić salą na terenie miasta Głogowe i/lub Polkowic i/lub Lubina spełniającą wszystkie określone warunki.
 2. Wykonawca składający ofertę nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Informujemy, że powyższa informacja nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Informacja ma na celu wyłącznie rozeznanie rynku w celu wynajmu sali szkoleniowej i uzyskanie wiedzy na temat kosztów usługi.

W momencie realizacji projektów z potencjalnym Wynajmującym zostanie podpisana umowa, w której zostaną szczegółowo określone warunki współpracy min. ilość godzin oraz terminy.

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERTY

Wykonawca powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego rozeznania rynku. Podpisaną ofertę należy do dnia 11.04.2017r. do godz. 23.59 dostarczyć osobiście lub przesłać scan na adres mailowy d.blaszczyk@biuroprojektu.eu lub przesłać pocztą na adres:

Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara
Biuro Projektu: Plac Konstytucji 3 Maja 1, pok. 211 (II p. hotel Qubus), 67-200 Głogów

Dodatkowych informacji udziela:

 • Dominika Błaszczyk – e-mail: d.blaszczyk@biuroprojektu.eu

Załączniki: